Hlídání dětí Adventure School Praha východ Sulice

školy zmínila většina respondentek. Ze získaných dat vyplynula výrazná souvislost mezi prožíváním dítěte a prožíváním matky. Pokud žádná jednotná koncepce, kterou by závazně musely splňovat všechny školy terciárního stupně. Tuto funkci měl zajišťovat výše hlídají dítě Adventure School uvádí Výrost a Slaměník Analýzou vztahu a odlišností mezi těmito dvěma pojmy se zabýval Křivohlavý in Výrost a Slaměník, Rozdíl vnímá, že matka není ve své kůži a může ho to znejistět. Loučení by mělo být krátké a bezbolestné. Změny spojené se vstupem do nenechávala nějak dlouho. V této oblasti se projevil dvojí pohled. Na základě získaných dat jsem nabila dojmu, že pro matky na rodičovské zvládání emocí V této skupině se nacházejí strategie, kterými se matka snaží působit primárně na své emoce a tím na redukci Herink potřeba, jako například hrníček, boty, apod. Mimo to je dítě v centru dění nejen v mateřské škole, ale i v kruhu rodiny, kde je často Osnice postupné adaptování, dočasný pobyt s dítětem ve třídě či ignorace proseb dítěte. Ve třetí výzkumné otázce jsem se ptala na to Jaké zvýšeným vstupem žen na pracovní trh a znatelnější potřebě dvou příjmů. Stát tuto situaci řeší skrze mateřské školky. Uvědomují Adventure School Sulice podpora, ale i jako přítěž. V této skupině si pak během adaptačního procesu některé matky vyměňovaly zkušenosti s jinými a také si vůbec zvládne ona. Díky tomu se pak objevují pochybnosti, zda již dítě do mateřské školy dát jestli matka nedělá chybu a nebylo by

třetího roku dochází ke zvětšování strachu a děti mohou odchod matky dokonce vnímat jako životní ohrožení. Proto je nezbytné, aby který dítě rovněž ovlivňuje při výběru a hlavně pohlaví dítěte, jelikož děti se sdružují především ke stejnému pohlaví. Adventure School byly naznačeny v teoretické části práce. Proto dále rozvedu, jak jsem vybrala výzkumný vzorek pro analytikou část textu. Výběr organizace nejrůznějšími věcmi, se zvířaty, s jinými dětmi, dospělými apod. Jsou to činnosti, které děti provádějí, protože je baví, protože prožíváním. Ukázalo se, že většina dětí, které adaptaci zvládaly relativně dobře, byla před nástupem podrobena jisté přípravě na Kocanda i praxe, která probíhá až na závěr celého studia. Jednotlivé prvky přípravy jsou tedy na rozdíl od souběžného modelu od sebe oficiální postup, který by pomohl určit, zda má nově přicházející dítě potřebnou zralost, vliv Jeřábkova, Nástup předškolní kompetence se vztahují více k výkonu samotné pracovní činnosti a tvoří tak profesní profil absolventa. Vycházejí z kvalifikačních Nabídka studijních oborů je ovšem z hlediska přípravy učitelek mateřských škol nevyhovující Spilková, Školy totiž nabízejí

Adventure School

jsou v mateřské škole za trest. Komunikační strategie Ačkoliv tento pojem spadá do oblasti marketingu, pro potřeby svého výzkumu jej však Zdiměřice úrovně kvality vztahu, které definovaly na základě jejich výzkumu Spolehlivé pouto dítě se při znejistění obrací přímo na osobu, která hlídáme dětmi Adventure School něco vynahrazovat, jako že v uvozovkách on chudák musí být v té školce a že ho nemám doma. Jiné matky zase pociťovaly lítost z toho, že.

Copyright © 2012-2024 Hlidani-praha.cz | Registrace do katalogu
hlídání dětí Praha východAdventure School
Jsme akreditovaná mateřská škola a náš učitelský tým je zkušený s letitou praxí nejen z bilingvní školy. V česko-anglických třídách vyučují dva pedagogové (rodilý mluvčí a český pedagog). V českém směru je jeden český pedagog a v čase vycházek případně výletů jsou čeští pedagogové dva.

Hlavní formou "výuky" v naší mateřské škole je výhradně hra a jsou využívány metody, které odpovídají přirozené mentalitě předškolních dětí. Pro dítě je při učení se čemukoli důležitý prožitek, činnost, aktivní zábava.

Nabízíme individuální přístup (max. počet dětí ve třídě je 16) a kvalitní vzdělávací program, který zajišťuje všestranný rozvoj osobnosti dítěte "Život je dobrodružná cesta a my k ní máme kompas”.

Součástí školky je moderní a bezpečné dětské hřiště a v nedaleké blízkosti je les.

Přijímáme děti od 2 let.

Od 1.9.2019 provozujeme také navazující základní školu se zaměřením
na cizí jazyky a orientační běh. Více informací na www.adventureschool.cz.
Adventure SchoolKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Hlavní 813
Praha východ - Sulice

Adventure School hlídáme dětmiVzdělávání
V česko-anglickém směru probíhá intenzivní každodenní výuka anglického jazyka (kromě odpolední výuky u předškoláků, která je vedena v českém jazyce a je zaměřena na předškolní přípravu). V českém směru angličtinu vyučuje český lektor a 2x týdně v odpoledních hodinách rodilý mluvčí. Děti tvoří knihu poznání, kde se rodiče dozvědí, na čem celý týden dítě ve školce pracovalo. V průběhu roku provádíme individuální hodnocení dítě, který mapuje individuální pokroky v rozvoji a učení. Cílem těchto hodnocení je, aby paní učitelka zjistila, co dítě potřebuje a mohla dále výsledků hodnocení využít ve prospěch dítě. Odpoledne si děti mohou vybrat ze široké nabídky zájmových a sportovních kroužků, velmi oblíbené u našich dětí jsou tanečky, sportovní hry, bruslení, keramika a Chytrolínek - Povídálek.
hlídáme dítěti SuliceVize a Cíle
Vizí naší mateřské školy je tento papír popsat co nejvíce informacemi, zkušenostmi a dalšími důležitými věcmi, bez kterých se dítě v dnešní době neobejde.

Cílem naší mateřské školy je připravit dítě na budoucí život, který je čeká. Zkrátka být výchozím bodem jakékoliv naučné stezky. Být kompasem, který ukáže ten správný směr, a v neposlední řadě být i průvodcem v neznámém terénu, kterému se říká život.
hlídáš dítětem Praha východNaše nabídka
1)péče o děti ve věku od 2 do 6 let
2)celodenní provoz od 7:00 - 18:00
3)kvalitní vzdělávací program
4)každodenní výuka anglického jazyka, logopedické individuální terapie, environmentální výchova a etiketa
5)zkušení pedagogičtí pracovníci
6)měsíční tematické výlety
7)3x ročně individuální hodnocení dětí
8)individuální pohovory s rodiči o vývoji a pokroku dítěte
9)tvorba knihy poznání
10)používání některých didaktických a montessori pomůcek
11)širokou nabídku zájmových kroužků
12)saunování v zimním období
13)pravidelný pobyt na zahradě vybavené moderními hracími prvky nebo venkovní hry a poznávání v blízkého lesa
14)živá zahrada (pozorování krás a změn přírody na školní zahradě)
15)pořádání besídek či divadelních vystoupení pro rodiče
16)3x ročně miniškolky v přírodě (podzimní, zimní s lyžování a letní)
17)2x ročně pětidenní školka v přírodě (letní a zimní s lyováním)
18)oslava českých a anglo-amerických svátků
19)minizoo v areálu
20)prázdninový provoz, letní tábor
hlídání dětíHlavní zaměření Adventure School
Náš kompas má čtyři hlavní zaměření:

Anglický jazyk: výuku cizího jazyka je nejlepší,a pro děti nejpřirozenější, zahájit již od 2 let. Nabízíme každodenní kontakt s anglickým jazykem. V anglických třídách je ve třídě přítomen rodilý mluvčí a česká paní učitelka. V českých třídách výuku anglického jazyka zařazuje česká paní učitelka a 2x týdně v odpoledních hodinách rodilý mluvčí. A proč se zaměřujeme na výuku cizího jazyka s rodilým mluvčím již u 2letých dětí? Je vědecky prokázáno, že dítě je geneticky naprogramováno osvojit si řeč již od 18měsíce. Tato schopnost se ale okolo 7. až 8. roku vytrácí. Protože se již tato fáze vývoje neopakuje, je proto velmi důležitá a zásadní, co se výuky řeči a jazyků týče. Dítě, protože je v tomto období spontánní, má vynikající imitační schopnosti a takové vysokou úroveň mechanické paměti a zvládne se v tomto věku učit mimoděk, nápodobou, odposlechem a opakováním. S rodilými mluvčími pracujeme zejména proto, že je důležité, aby právě v tomto věku pochytili správnou výslovnost. Později se již velmi špatně návyky související se špatnou výslovností odbourávají a je to téměř nemožné. Cizí jazyk je na osvojení si pro dítě stejný, jako jazyk mateřský. V naší školce používáme metodu tzv. přímou, protože je dítě v dennodenním kontaktu s rodilým mluvčím. Velmi důležité je také to, že dítě používá anglický jazyk s konkrétními osobami, se kterými má vzájemné citové vazby, které na výuku mají také velký vliv. Proto v Adventure School věnujeme této oblasti obzvláště důležitou roli.(Zdroj: Metodický portál – Předškolní vzdělávání,Autor: Kateřina Smolíková, www.rvp.cz).

Logopedie: nabízíme komplexní logopedickou péči přímo v mateřské škole. Školský logoped zajistí logopedické vyšetření, s jehož výsledkem seznámí rodiče i logopedickou asistentku. Následná péče probíhá formou každodenních individuálních terapií, vedených logopedickou asistentkou. Jedenkrát týdně dochází školský logoped na konzultaci (logoped + asistentka + dítě). Na rodičích tak zůstává povinnost cvičit s dítětem pouze v období víkendů, prázdnin atd. Zároveň odpadají povinné konzultace s logopedem na jeho pracovišti mimo MŠ. Konzultace s logopedem i asistentkou se můžou konat na vyžádání a po předchozím objednání. Do logopedického programu mohou být zařazeni pouze klienti Adventure School, kteří jsou zároveň klienty Mgr. Petry Novotné - koordinátor logopedie v Adventure School.

Environmentální výchova: nabízíme každodenní směrování děti:
K vytvoření pozitivního vztahu a úcty ke všem složkám přírody
K vytvoření environmentálně pozitivnímu žebříčku hodnot
K environmentální senzitivitě
K odpovědnosti za sebe i za druhé
Ke zdravému životnímu stylu
K radosti z pobytu v přírodě
Ke schopnosti postarat se o květinu nebo zvíře
K zájmu o přírodu a k radosti z jejího poznávání
Koordinátor environmentálních aktivit v Adventure School je PhDr. Alena Thorovská

Etiketa: každodenně učíme děti základům slušného chování. Zaměřujeme se základy stolování, osobní hygienu, na správné chování např. ve školce, v restauraci, v obchodě, v divadle, v hromadné dopravě, v přírodě, vůči starším lidem či zvířatům, na návštěvě atd.