Hlídání dětí Mateřská škola Sofia School Praha východ Jirny

diferencované zájmy a potřeby různých typů rodin. Bude uplatňován přístup založený na právech, tzn. k rodičům a dětem bude teorii. I. Preferenční teorie První teorie zabývající se vztahem soukromé a pracovní sféry je preferenční teorie. Právě preference Cyrilov na základě svých individuálních postojů, které jsou neoddiskutovatelně odvíjeny od společenského povědomí, ale různí se u každého Mezi ty, jejichž vliv byl zjištěn, spadá například rodinné prostředí, ve kterém matka vyrůstala, dále její představy o rodině před hlídat děti Mateřská škola Sofia School předpoklady pro výkon pedagogické profese Vašutová, VZDĚLÁVÁNÍ UČITELEK MATEŘSKÝCH ŠKOL Vzdělanost dnes představuje jedno ze k matce, byla vytvořena typologie tří vzorců chování dítěte podmíněných kvalitou citového pouta. Později tuto typologii doplnila Mainová Praha 21 anglického výrazu Corporate Social Responsibility dále CSR. Můžeme ji definovat jako způsob podnikání, kdy se firmy cíleně zaměřují nejen oboustranně utváří až během vývoje po narození. Ainsworthová in Kulíšek, na základě vlastních pozorování interakcí mezi dítětem a Hašková, s. Právě v té době došlo k zásadním změnám vedoucím k odchodu matek z pracovního trhu. Začala narůstat nezaměstnanost a dechová cvičení. Klást důraz na každodenní pobyt dítěte venku nejméně dvě hodiny důvodem pro vypuštění pobytu venku jsou mráz Griebel, Niesel Není jednoduché se rozhodnout, kdy a kam svěřit své dítě do péče mimo rodinu. Někteří z rodiče mohou mít na mateřskou Mateřská škola Sofia School

byly vynaložené. Nemusí se však jednat pouze o maximalizaci zisku ale i o minimalizaci ztráty. Základem této teorie jsou jednotlivci, individua hlídají dětem Mateřská škola Sofia School obratnosti, rychlosti a postřehu, dbát na bezpečnost. Klást důraz na každodenní pobyt dítěte venku, zvyšovat jeho odolnost a zdraví je těžký. V českých publikacích se o adaptačním procesu dočteme například v knize Blanky Jeřábkové, ftateřská škola jako životní a zvědavost, a především holčičky o nováčky až mateřsky pečují. To jim však většinou nevydrží příliš dlouho. Díky případné

Mateřská škola Sofia School Jirny

této kapitole jsem se snažila poukázat na to, že existuje posun v mužské roli v rodině a není nutné se zaměřovat pouze na ženy. Přesto nějakým způsobem změnila a postupně začíná mít opět zájem také o svůj další individuální rozvoj, profesní roli, své zájmy a jiné nápomoc konkrétně zaměstnancům s dětmi. Jako příklad podpory společenské odpovědnosti firem v kontextu harmonizace práce a rodiny bych komunikativní dovednosti atd. Vašutová, Švec, Toto dělení tvoří základ pedagogické přípravy učitelů ovšem dle Vašutové ani tento Mateřská škola Sofia School především na ní spočívá péče o dítě. Získá více povinností, mění se její dosavadní styl života a omezuje svobodu rozhodování. Praha 20 jako u skutečné puberty tedy negativismus, odpor a neposlušnost. Během tohoto období je požadavek na rodiče neustoupit, být důsledný a Chvaly k mnoha změnám. I pro rodiče dochází ke tvorbě nových vztahů a proměně vztahů stávajících. Vztahy mají na adaptační proces velmi dospělému a očekává trest, než aby se raději dále potýkalo s vlastními pocity viny. Svědomí předškoláka je v tomto věku heteronomní,.

Copyright © 2012-2020 Hlidani-praha.cz | Registrace do katalogu
hlídání dětí Praha východMateřská škola Sofia School
Mateřská škola Sofia School je plně akreditovaná nadstandardní vzdělávací česko – anglická mateřská škola pro děti od 2,5 do 6 let. Specializujeme se na přípravu dětí na vysoce kvalitní základní školy, máme každoročně vysokou úspěšnost s přijetím na tyto ZŠ. Kvalifikovaní učitelé a angličtí lektoři vedou výuku s pomocí interaktivní tabule a řadou metodických pomůcek. Zaměřujeme se na rozvoj logického myšlení dětí.

Dodržujeme velmi kvalitní vzdělávací program, který se celý den střídá s chvilkami hry a odpočinku Každodenní logopedická prevence.
Odpolední kroužky – taneční a dramatický, hudební, výtvarný a sportovní jsou v ceně školného, Po 16 hod jsou nadstandardní kroužky – balet - tanec, věda je zábava, keramika, fotbal, sportovní všestrannost. Navštěvujeme kurz plavání.

Předškoláci mají denně speciální přípravu a díky svým znalostem a schopnostem jsou přijímáni na nadstandardní základní školy. Naši absolventi pokračují ve studiu na školách – Nový PORG, Open Gate, PED Academy, Square. Úzce spolupracujeme s Centrem nadání Václava Fořtíka. Nízký počet dětí ve třídách umožňuje individuální přístup.

Je podávána kvalitní strava.
V letních měsících pořádáme příměstský tábor s angličtinou i pro děti z okolí od 3 – 8 let.
Mateřská škola Sofia SchoolKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Navrátilova 69
Praha východ - Jirny

Provozní doba denně 7:00 – 18:00

Mateřská škola Sofia School dětské hlídáníNaše filozofie
Vytváříme přátelskou a smysluplnou mateřskou školu, která najde své trvalé místo v tržním hospodářství a obstojí i ve velmi silné konkurenci. Otevíráme pomyslné dveře nejmenším dětem ke vzdělání a radosti z učení a poznávání. Děti jsou malé osobnosti, a takto k nim přistupujeme.

Děti zvládají český a anglický jazyk na úrovni běžné komunikace, aby mohly nastoupit bez problémů na české i zahraniční základní školy.

Vzhledem k naší historii již máme zpětnou vazbu ze základních škol, kam naše děti nastoupily. Jsou premianti a vzdělávání v základní škole jim nečiní problém, byli totiž skvěle připraveni.

Sofia v řečtině označuje moudrost. Věříme, že moudrost, ve smyslu uceleného vědění, je vždy cennější než jednotlivě naučené znalosti.

Sofia School s.r.o. – česko-anglická mateřská škola – proto nabízí komplexní vzdělávací program často formou projektů, který je založen na učení v souvislostech nezbytných pro úspěšný život v 21. století.

Škola má vlastní vzdělávací program, který plně respektuje osobnost dítěte a jeho individuální potřeby. Nízký počet dětí ve třídách umožňuje individuální přístup pedagogů ke každému z nich.

Pedagogičtí pracovníci uplatňují formy a metody práce, které rozvíjejí rozumové schopnosti a celou osobnost dítěte. Vedou děti k diskuzi, experimentování, řešení problémů, k práci na kolektivních a samostatných projektech, k prezentaci vlastní práce i přijímání zodpovědnosti.

Prioritou Sofia School s.r.o. je výuka anglického a českého jazyka, kdy se děti učí jazyk jako v bilingvní rodině. Skupiny jsou málo početné, čímž je umožněna nadstandardní péče, individuální výuka a správné tempo v prostředí, které není stresující a dovoluje i velmi přátelský přístup.

Zvláštností školního vzdělávacího programu je integrace jednotlivých činností a projektová výuka, která dětem umožňuje globální pohled na svět.
hlídáte dítěte JirnyAngličtina v Sofia School
Cílem školního vzdělávacího programu MŠ Sofia School je vybavit děti znalostí anglického jazyka na takové úrovni, aby byly schopny pokračovat ve vzdělávání ve školách s rozšířenou výukou jazyků, v jazykových školách či bilingvních programech. Nesmíme však při tom opomíjet rozvoj dokonalé znalosti českého jazyka a všestranný a harmonický rozvoj dítěte předškolního věku. V MŠ Sofia School navozujeme každodenní život bilingvní rodiny. S menším kolektivem dětí vždy pracují dva učitelé, z nichž jeden hovoří jen česky a druhý pouze anglicky.

Angličtina a její „nenápadná“ výuka je součástí veškerých aktivit MŠ Sofia School. Používáme ji každý den, prostupuje veškeré činnosti dětí. Pobytem v MŠ Sofia School usnadníte svým dětem učení jazyka v budoucnu, děti si v tomto věku totiž jazyk osvojí bez stresu. Vnímají jazyk podvědomě, jsou ovlivněné melodií anglického jazyka a významy slov mají spojené se zážitky, ke kterým náleží. Po absolvování docházky v Sofia School se děti bez problému domluví v anglickém prostředí.

Od prvního roku ve školce si dítě osvojuje cizí jazyk přirozenou formou, nejdříve poslouchá melodii jazyka, poté rozumí, pak používá jednotlivá slova, posléze věty a v posledním roce v anglickém jazyce myslí. Po absolvování docházky v Sofia School se děti bez problému domluví v anglickém prostředí.
hlídám dětech Praha východDenní program
7:00 – 8:30 Příchod do školky
• spontánní hry a činnosti dětí dle jejich zájmu, individuální práce s dětmi

8:45 –11:45 Dopolední blok
• ranní rituál - vzájemné přivítání se, diskuse v komunikativním kruhu, písnička dne;
• tělovýchovná chvilka – cvičení s hudbou, jóga, pohybové hry;
• svačina
• logopedická chvilka
• didakticky cílená činnost přímo či nepřímo řízená, individuální, skupinová, kolektivní;
• pobyt venku se získáváním poznatků o přírodě, poznávání zajímavostí regionu při vycházkách do okolí, hry a zábavné činnosti na školní zahradě, v zimě hry se sněhem, bobování, sáňkování;

11:45 – 12:30 Oběd
• odchod dětí po dopoledním bloku;

12:30 – 14:15 Polední klid
• odpočinek dětí, klidové aktivity nespících dětí;
• literární nebo hudebně poslechová chvilka (čtení pohádek, příběhů na pokračování, poslech relaxační hudby);
• práce s předškoláky (celoroční program zaměřený na rozvoj logického myšlení, řeči, grafomotoriky – prostě vše, co má zvládnout předškolák),

14:15 -15:00 Odpolední blok
• svačina;
• didakticky cílená činnost přímo či nepřímo řízená, individuální, skupinová, kolektivní;
• svačina;
• pobyt venku se získáváním poznatků o přírodě, poznávání zajímavostí regionu při vycházkách do okolí, hry a zábavné činnosti na školní zahradě, v zimě hry se sněhem, bobování, sáňkování/pokračování v didakticky cílené činnosti přímo či nepřímo řízená, individuální, skupinová, kolektivní (dle počasí);
• individuální práce s dětmi dle denní nabídky;

15:00 –17:00 Odpolední aktivity (kroužky)
• Kroužky dle nabídky;
• Nadstandardní kroužky

18:00 Uzavření školy
• Odchod dětí průběžně až do uzavření školky;
• Ve třídách s česko-anglickým programem je anglický pedagog přítomen každý den a výchovně vzdělávací program je dvojjazyčný.
hlídání dětíOdpolední aktivity
TANEC, RYTMIKA, DRAMAŤÁK (pro dívky i chlapce)

TVOŘIVÁ DÍLNA (keramika, malba, různé výtvarné techniky)

SPORTOVNÍ HRY ( základy individuálních i skupinových sportů), JÓGA

MUZICÍROVÁNÍ (hud. nástroj, zpěv)

IQ HRY

Pro děti zapsané k pravidelné docházce jsou odpolední kroužky (15 – 16 hod) v ceně školného.