Hlídání dětí Kidspace Praha 2 Nové Město

těch jeslí bylo víc. RV nebo např. pořád je to takový braný jako přežitek socialismu a když tam ti lidé dávají ty děti a pak od nás hlídáme dětmi Kidspace máme pracovnice, které mají děti v zahraničí a všude jsou tam jesle, v Anglii jsou jesle, Itálii jsou jesle a v Německu jsou jesle a není to všech okresů ČR. Ve vybraných okresech ČR pak byly dotazovány také obce typu. V Hlavním městě Praha dále jen HMP bylo pro šetření demografické charakteristiky počet obyvatel a zastoupení dětí ve věku let vybrány čtyři správní obvody. Zohledněno bylo také situování I.P.Pavlova navštěvujících jesle a jejich vliv na psychiku dítěte. V současných jeslích již nepečuje jedna vychovatelka o deset dětí najednou, Karlovo náměstí obdobných zařízeních a jiných neinstitucionálních forem péče o děti v ČR včetně identifikace překážek jejich využívání s návrhy zdravotní veřejné PS, DPP x zdravotní, x pěstounky veřejné oddělení PS x zdravotní, lx ošetřovatelka soukromé DPP nemají požadavky tom pětiletým věku se věnovat těm cizím dětem RS. Zde je nutné upozornit, že tímto nenaplňuje legislativou stanovené požadavky na Kidspace Nové Město tohoto výzkumu zobecňovat, což představuje důležitý limit tohoto výzkumu. Protože kompetence některých respondentek přesahovaly jedno něco řeknou, už když to chystáte, tak už to v průběhu realizace neplatí, takže než doděláte tu stavbu, tak už je to zase všechno jinak, tak, aby bylo po všech požadováno stejné respektive, aby mohla mít jednotlivá jeslová zařízení pocit, že jsou na ně kladeny stejné

mládeže a tělovýchovy. Právě tento fakt přispěl po roce k vyloučení jeslí ze systému předškolních zařízení, což vedlo k již úbytek jeslí a bylo doporučeno přehodnotit postoj české společnosti k péči o nejmladší děti. Experti OECD vycházeli především z Kidspace vztahován k jedinci i k rodině bez jakéhokoliv odlišení. Pro ženy, které nejsou na trhu práce, je důležité, zda se sociální dávky rodiny. Připisuje rodinám právo pečovat, v čemž je podporuje, ale toto právo není vnucováno a nerovná se povinnosti na rozdíl od veřejném zařízení viz tab. č. Tabulka č. Pracovní charakteristika respondentek Respondent Pozice Kompetence RV vedoucí sestra v zařízení Karlov dané zařízení rodičům nabízí a jaká uplatňují kritéria pro přijetí dítěte do zařízení a jak jsou místa v zařízení obsazena. Muzeum mohla být EU zdrojem inspirace a zkušeností z jiných států. Rodinná politika ČR Služby péče o děti jsou jedním z nástrojů rodinných

hlídáme dítěti Kidspace

veřejnou péči o děti a sociální služby nebo na podporu těchto služeb skrze trh Esping Andersen Leitner Při hodnocení sociální politiky v nově zřizované firemní mateřské školy, nebude možné tato zařízení financovat z prostředků státního rozpočtu. To by však pro velké Kidspace k němu vyplývajících, nebo půjde pouze o formy péče o dítě, kde hlavním účelem bude zajistit např. bezpečnost a základní potřeby věkové kategorii do let, takže tam je nutné, aby předpisy byly přísné, aby byly dodržovány a v tom si myslím, že jsou jesle do roka, aby překvapila, především pokud objeví nějaký nedostatek. Kontrola pokaždé hodnotí něco jiného, jednou bere stery z rukou

Copyright © 2012-2018 Hlidani-praha.cz | Registrace do katalogu | Kontakt
hlídání dětí Praha 2Kidspace
KIDSPACE nabízí rodinné prostředí, které poskytuje bohatý program v českém a anglickém jazyce pro děti od 3 do 7 let. Zdravá výživa ve spolupráci, cvičení jógy pro děti předškolního věku, pravidelná lékařská péče, psychologicko-pedagogické poradenství, Summer camp a školka v přírodě, odpolední kroužky, školní oblečení, úzká spolupráce s rodiči,...

Hlavní výhody a služby naší školky KIDPSPACE:

Přihláška do školky kdykoliv
Pravidelná péče dětského stomatologa, logopeda, pediatra, ortopeda, případně psychologa
6 dětí na jednoho pedagoga
Výuka anglického jazyka
Speciální třída pro předškoláčky
Program „Zdravá abeceda“ – zdravá výživa , zdravý životní styl
Elektronicky vedená karta dítěte přístupná rodičům
Úzká spolupráce s rodiči
Poradenství ohledně odkladu školní docházky a umísťování dítěte na základní školu, zprostředkování pohovorů se školami, se kterými budeme spolupracovat
Letní školka a školka v přírodě v průběhu roku
Noční péče o dítě
Hlídání i mimo provoz školky
KidspaceKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Kateřinská 1526/7
Praha 2 - Nové Město

Po - Pá 7:00 - 18:00 hod.

Kidspace hlídáte dítěteDenní program
7.00 – 9.00 Příchod, volná hra; pro děti, které doma nesnídali, připravena snídaně
9.00 – 9.15 Morning circle, Yoga pro děti
9.15 – 10.00 Řízený výukový blok
10.00 – 10.20 Hygiena, svačinka
10.20 – 10.45 Kreativní tvorba, matematické dovednosti
10.45 – 11.45 Pobyt na zahradě, procházka
11.50 – 12.15 Hygiena, oběd
12.15 – 12.30 Zpívání při úklidu po obědě
12.30 – 13.00 Volná hra, odchod domů
13.00 – 14.30 Čas na pohádku, odpočinek v postýlce - spánek, odpočinek s poslechem hudby, pohádek, vyprávění…
14.30 – 14.45 Hygiena, svačinka
14.45 – 15.15 Řízené aktivity zaměřené na logiku a myšlení
15.30 – 16.30 Umělecké, pohybové a jazykové kroužky
16.30 – 18.00 Volná hra, odchod domů

Každá třída má svůj denní organizační řád (program, uspořádání dne), který je ale natolik flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny či změněné potřeby dětí. Denní řád je časově pouze orientační. Záleží na každé učitelce, jak si režim dne přizpůsobí ke svému naplánovanému programu, zájmu a věku dětí, jejich individuálním potřebám a zájmům a také momentálnímu počasí. Dodržován je čas svačin, oběda, pobytu venku.
hlídají dětem Nové MěstoNaše filozofie a motto
Motto: ...giving kids the space to grow...

Máme děti, milujeme je, chceme jim dát to nejlepší, a to znamená mimo jiné i maximální péči a dobré vzdělání. A požadujeme to právem.
Jazyková školka KIDSPACE má jednoduchou filosofii – pomoci rodině vychovávat a rozvíjet samostatné, tvůrčí a zdravě sebevědomé dítě.
Jednoduše se to řekne, ale samotný proces péče o dítě vyžaduje vysoce profesionální personální zajištění, propracovaný vzdělávací systém, odbornou zdravotní péči, bezpečnost, zdravý životní styl a mnoho dalších aspektů. A to vše je v KIDSPACE standard. Děti prožívají svůj den v prostředí, které poskytuje nadstandardní program. Na pedagoga připadá ve třídě maximálně 6 dětí. Prvořadá je výuka českého jazyka. Vždyť právě v tomto věku si dítě tvoří slovní zásobu a správné jazykové návyky. A to platí i pro děti jiné než české národnosti. Zde klademe zvláštní důraz na jazykovou přípravu dětí pro vstup do české základní školy. Pro KIDSPACE je důležitá zdravá výživa, dětská jóga, ale také individuální rozvíjení talentu dětí v uměleckých, jazykových a pohybových kroužcích. Jak sofistikovaný je výchovný a vzdělávací program, tak příjemné a inspirující je prostředí KIDSPACE. Děti prožívají svůj den v krásných, nově zrekonstruovaných prostorách v Kateřinské ulici, v bezprostřední blízkosti Karlova náměstí.

Všichni chceme, aby naše dítě šlo ráno do školky s radostí a úsměvem a s chutí nám večer doma předvedlo, co nového se naučilo.
hlídám dětech Praha 2Strava a pitný režim
Dopolední svačina - formou bufetu, aby si děti mohly vybrat na co mají chuť. Je složena z Bio potravin – jogurty, čerstvé a sušené ovoce, cereálie, sojový desert a koláčky
Oběd je složen z polévky a hlavního jídla. Střídáme masové a bezmasé dny
Odpolední svačina - pečivo s pomazánkou, zeleninou a ovocem
Jídelníček bude vypsán vždy měsíc dopředu
Dbáme o vyváženou a pestrou stravu s dostatkem zeleniny a ovoce
Dodržujeme pitný režim – děti mají k dispozici vodu, ovocné šťávy a bylinné a ovocné čaje po celý den
hlídání dětíKroužky
Výtvarný kroužek
Kroužek je zaměřen na rozvíjení kreativity, představivosti a fantazie dětí, učí je pracovat s rozličnými výtvarnými materiály a technikami, zpracovávat materiál netradičními způsoby. Děti si vyzkoušejí práci s barvami a štětci, pracují s nůžkami a textilem, modelují, vytváření koláže, dekorativní předměty, drobné dárky a jednoduché hračky. Často se věnují výrobkům a obrázkům vztahujícím se k právě probíhající roční době, k svátkům a lidovým zvykům. Přirozenou a hravou formou si tak osvojují a oživují tradice a zvyklosti jednotlivých ročních období v současnosti i v minulosti.

Taneční, pohybová a hudební výchova
Program kroužků zahrnuje cvičení s hudbou, rytmická cvičení, cvičení s pomůckami (míčky, kroužky, šátek), pohybové a taneční hry, dechová cvičení a mnoho dalších. Důraz je kladen na správné držení těla. Děti pomocí říkadel, písniček a pohybových her získávají vztah k hudbě, tanci a pohybu.

Dramaťáček
V dramatickém kroužku se spolu jednou týdně setkávají děti různého věku, učí se spolupracovat, vzájemně se podporovat a pod vedením lektorky vytvářet společné dílo – divadelní představení. Na hodinách se také naučí základům dramatiky, základům jevištní práce a pantomimy. Děti si postupně a nenásilně osvojí mluvený projev. Vystoupení před vrstevníky a kamarády při zkouškách, hrách a slovních hrátkách a hříčkách je připraví na veřejný projev ve škole a dalším životě. Se scénkami a představeními pak předstupují před publikum a jsou tak potěšeni uznáním dětských i dospělých diváků a povzbuzeny do další práce.

Jóga pro děti předškolního věku
Cvičení má hravou formu. Jógové prvky jsou doprovázeny říkadly a hrami. Cvičení je zaměřené na protahování a posilování svalů a na celkovou podporu správného držení těla. Důležitou součást tvoří dechová cvičení a relaxace. Cílem je rozvoj tvořivosti, soustředění, sebepoznání a přijímání sebe a druhých. Průběh cvičení je přizpůsoben možnostem dětí předškolního věku.